Saturday, 28/11/2020 - 11:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường thcs + th thái thành

QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

                       PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số  03 /QĐ-QCHĐTH&THCS                                                                                                                                                      Thuần Thành, ngày 26 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

tại Trường TH&THCS Thái Thành huyện Thái Thụy

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH

 

  • Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
  • Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004;
  • Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

-Căn cứ kết quả buổi họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có ý kiến thống nhất của Chi ủy, Cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn tại Biên bản họp ngày   tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại trường TH&THCS Thái Thành. 

Điều 2. Quyết định này áp dụng trong kỳ xét hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo sau khi có Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy.

 Điều 3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trường TH&THCS Thái Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                       P.HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

- Như Điều 3;

- TTUB: CT (phê duyệt);

- Phòng NV;

- Phòng GD-ĐT;                                                                                                                                        Phạm Anh Nghĩa

- Lưu: VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dự thảo) QUY CHẾ

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

tại trường TH&THCS Thái Thành

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /QĐ-THCS TP ngày 26  tháng 9  năm 2020 của P.Hiệu trưởng PT trường TH&THCS Thái Thành)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng

1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của công chức, viên chức và người lao động và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động trường TH&THCS Thái Thành  huyện Thái Thụy.

2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được xếp lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Bảo đảm tính chính xác, công bằng, dân chủ, công khai, kịp thời, đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định.

2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải căn cứ vào thành tích đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm. Thành tích đã được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần này thì không được tính để nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.

3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng hạng chức danh nghề nghiệp.

4. Bảo đảm không vượt quá tỷ lệ 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

5. Trường hợp công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa có thông báo nghỉ hưu, thì được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG

TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện

1. Công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức trong thời gian giữ bậc lương và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm được giao quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này được công nhận bằng văn bản thì được xét để nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong hạng chức danh nghề nghiệp và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Điều 4. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời  hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Chỉ tiêu công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

2. Cách tính tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

Lấy tổng số CCVC và người lao động hiện có chia cho 10 và  không tính làm “tròn số” (ví dụ: cơ quan đơn vị có số công chức, viên chức và người lao động hiện có là 38 người, tính tỷ lệ 10% là 3,8 thì chỉ tính là 03 người được nâng bậc lương trước thời hạn, không được tính “tròn số” là 04 người).

Điều 5. Thời gian, cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Xác định thời điểm có thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành Quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các trường hợp hưởng lương chuyên viên (Cao đẳng) và tương đương trở lên hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên và 04 năm gần nhất đối với các trường hợp hưởng lương cán sự và tương đương, lương nhân viên thừa hành phục vụ hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV trở xuống, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn;

b) Trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (06 năm và 04 năm) thì không được tính đxét nâng bậc lương trước thời hạn cho ln sau.

2. Cấp độ thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn:

a) Huân chương các hạng;

b) Danh hiệu Anh hùng Lao động; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước;

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của UBND huyện; Bằng khen của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

       đ) Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

e) Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện ;

f) Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn:

a) Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đạt một trong các cấp độ thành tích tại Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương (tính cấp độ tại điểm a đến f), trong đó cấp độ tại Điểm e Khoản 2 Điều này phải đạt 02 năm liên tục tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

b) Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đạt một trong các cấp độ thành tích tại Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương (tính cấp độ tại điểm a đến f) như sau:

- Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c) Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đạt một trong các cấp độ thành tích tại Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương (tính cấp độ tại điểm a đến f) như sau:

- Thành tích được công nhận trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất đối với các trường hợp hưởng lương chuyên viên (Cao đẳng) và tương đương trở lên hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên tính đến năm thể hiện mốc nâng bậc lương trên Quyết định nâng lương.

- Thành tích được công nhận trong khoảng thời gian 02 năm gần nhất đối với các trường hợp hưởng lương cán sự và tương đương, lương nhân viên thừa hành phục vụ hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV trở xuống tính đến năm thể hiện mốc nâng bậc lương trên Quyết định nâng lương.

3. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc chức danh.

Điều 6. Ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Trong đợt xét nâng bậc lương trước thời hạn có số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn tỷ lệ theo quy định, thì ưu tiên những người có thành tích khen thưởng cao.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên đạt tiêu chuẩn ngang nhau nhưng không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có số năm công tác nhiều hơn, chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuổi cao, nếu không nâng lương kỳ này thì không còn điều kiện để được nâng lương trước thời hạn;

c) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

d) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là nữ.

Chương III

QUY TRÌNH, HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Quy trình, hồ sơ, thủ tục

1. Hàng năm (vào Quý IV của năm), đơn vị xét duyệt, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thực hiện:

a) Rà soát công chức, viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền công nhận, đủ điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

b) Trao đổi, thống nhất với Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng có đủ điu kiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, bảo đảm không vượt quá tỷ lệ 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (có lập biên bản cụ thể);

c) Thông báo công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sc (trong thời hạn 05 ngày làm việc);

d) Tiếp thu, giải quyết vướng mắc liên quan đến việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị (nếu có).

2. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Công văn của cơ quan, đơn vị (nêu rõ số biên chế được giao; tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách hưởng lương của cơ quan, đơn vị; số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định);

b) Danh sách trích ngang những người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sc trong thực hiện nhiệm vụ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

c) Biên bản họp trao đổi, thống nhất với cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn trường;

d) Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

đ) Quyết định công nhận (tặng thưởng) thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền;

e) Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Thủ trưởng đơn vị:

Chịu trách nhiệm chính trong công tác triển khai, quán triệt, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn trong công tác:

a) Thẩm định hồ sơ của các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Quy định này trình Hội xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị;

c) Thông báo công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sc (trong thời hạn 05 ngày làm việc);

d) Tiếp thu, giải quyết vướng mắc liên quan đến việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị (nếu có).

đ) Hàng năm tổng hợp danh sách những người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) theo quy định.

2. Đối với công chức, viên chức, người lao động tham mưu công tác nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

- Chuyên môn phụ trách công tác chính sách lương: Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn trong năm và đối chiếu với các cấp độ thành tích do bộ phận chuyên môn phụ trách công tác Thi đua khen thưởng, tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cung cấp. Tiến hành thẩm định, tham mưu đề xuất trình lãnh đạo, Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn của cơ quan theo quy định.

- Chuyên môn phụ trách công tác Thi đua khen thưởng, tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm cung cấp kết quả tổng hợp, đánh giá cấp độ thành tích theo danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn trong năm được bộ phận phụ trách công tác chính sách lương cung cấp.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về lãnh đạo đơn vị để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành VB.

Nơi nhận:                                                                P.HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

- Như Điều 3;

-TTUB: CT (phê duyệt);

- Phòng NV;

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu: VT

                                                                 Phạm Anh Nghĩa

Tác giả: Nhóm CNTT trường TH&THCS Thái Thành
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 11 : 295
Năm 2020 : 8.672