Saturday, 28/11/2020 - 12:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường thcs + th thái thành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH

       PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số  03 /QĐ-QCHĐTH&THCS                                                                                                                                                            Thuần Thành, ngày 26 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành Quy chế hoạt động của trườngTH&THCS Thái Thành

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH

 

 

 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Trường  TH&THCS Thái Thành.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3: Các ông (bà) P.Hiệu trưởng PT, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng, phụ trách các bộ phận công tác và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận                                                                                                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG PT

 

    Phòng GD&ĐT (b/cáo)

 • CBGV, NV (t/hiện);
 • Lưu VP.                                                                                                                                                                             Phạm Anh Nghĩa

 

 

       PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH                                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số  03 /QĐ-QCHĐTH&THCS                                                                                                                                                            Thuần Thành, ngày 26 tháng 9 năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH

NĂM HỌC 2020 - 2021

( Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-QCHĐTH&THCS ngày 26 tháng 9 năm 2020 của P.Hiệu trưởng PT Trường TH&THCS Thái Thành)

 

 

     CHƯƠNG I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 1:

 

Trường TH&THCS Thái Thành là cơ sở giáo dục phổ thông công lập có hai cấp học là Tiểu học và Trung học cơ sở, trực thuộc UBND huyện Thái Thụy; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục & Đào tạo Thái Thụy và quản lý Nhà nước của UBND các cấp theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường

 

Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 

 1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, cấp THCS do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

 

 1. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được phân công phụ trách.

 

Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 1. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

 

 1. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

 

 1. Quản lý, sử dụng và bảo quản đất đai cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

 

 1. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

 

 1. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

 

 1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II: ĐỘI NGŨ, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC

 

Điều 3: Về đội ngũ: Tổng số  CB-GV-NV: 27. Trong đó:

 

  • Lãnh đạo quản lí: 02 ( 01 PHTPT và 01 PHT)

 

 • Hoạt động nghề nghiệp: 27 ( Tiểu học: 11 và THCS: 13)

 

 • Hỗ trợ, phục vụ: 01 (Tiểu học: 0 và THCS: 01)

 

 

Điều 4: Biên chế các tổ chức trong nhà trường:

 

Nhà trường biên chế thành 05 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng bao gồm:

 

1.

Tổ 1

: Tổng số giáo viên 4

2.

Tổ2+3

: Tổng số giáo viên 4

3.

Tổ4+5

: Tổng số giáo viên 3;

 

 1. Tổ Khoa học tự nhiên: Tổng số 6 giáo viên.

 

 1. Tổ Khoa học xã hội: Tổng số 7 giáo viên.

 

 1. Tổ Văn phòng: Tổng số 01: KT-VP

 

Điều 5: Lớp, tổ học sinh

 

 1. Lớp

 

 1. Học sinh được tổ chức theo lớp. Mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học;

 

 1. Mỗi lớp ở cấp THCS có không quá 45 học sinh; cấp tiểu học không quá 35 học sinh;

 

 1. Mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh. Mỗi tổ không quá 12 học sinh, có tổ trưởng, 1 tổ phó do các thành viên của tổ bầu ra vào đầu mỗi năm học.

 

Điều 6: Tổ chuyên môn

 

 1. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học TH, THCS. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng 1 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

 

 1. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

 

 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

 

 1. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

 

 1. Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành; Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

 

 1. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

 

 1. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

 

Điều 7: Tổ Văn phòng

 

 1. Mỗi trường trung học có một tổ văn phòng gồm các viên chức làm công tác y tế trường học, văn thư, kế toán, thủ quỹ và nhân viên khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó.

 

 1. Nhiệm vụ của tổ văn phòng:

 

 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường;

 

 1. Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định;

 

 1. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

 

 4. Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

5.  Lưu trữ hồ sơ của trường.

    6. Tổ văn phòng sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.  

Điều 8: Hội đồng trƣờng

 

 1. Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

 

 1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường:

 

Hội đồng trường gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ Văn phòng.

 

Hội đồng trường có Chủ tịch, 1 thư ký và các thành viên khác. Tổng số thành viên của Hội đồng trường 13 người.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

 

 1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường;

 

 1. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

 1. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;

 

d) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.

 

4. Hoạt động của Hội đồng trường:

 

 1. Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất ba lần trong một năm. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết.

 

 1. Phiên họp Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của Hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch Hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt tại cuộc họp nhất trí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai.

 

 1. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 3 của Điều này. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường đối với những vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ này.

 

Điều 9: Các hội đồng khác trong nhà trường

1. Hội đồng thi đua và khen thưởng 

 

Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập vào đầu mỗi năm học để giúp Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Hội đồng thi đua khen thưởng do Hiệu trưởng thành lập và làm Chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

 

2. Hội đồng kỷ luật

 

 1. Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật do Hiệu trưởng quyết định thành lập và làm Chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường;

 

 

 1. Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét và đề nghị xử lí kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

 1. Hiệu trưởng có thể thành lập các hội đồng tư vấn khác theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng này do Hiệu trưởng quy định.

 

Điều 10: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường

 

 1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 

 1. Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

 

CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

 

Điều 11: Quản lí

 

 1. Hiệu trưởng : (Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011) và Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Luật giáo dục 2019, Luật công chức quy định).

 

1.1: Số lượng: 01 Hiệu trưởng( P.Hiệu trưởng PT)

 

1.2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

 

 1. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

 

 1. Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

 1. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

 

 1. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

 

đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

 

 1. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

 

 1. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

 

 1. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

 

 1. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

 

 1. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

 

  1. Phó Hiệu trưởng (Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011) và Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Luật giáo dục, Luật viên chức quy định ).

 

2.1 Số lượng: Trường Tiểu học và trung học cơ sở có: 01 Phó Hiệu trưởng ( Đ/c Nguyễn Thị Quê)

 

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng :

 

 1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;

 

 1. Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

 

 1. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

 

 1. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia dạy bình quân 4 tiết/tuần và hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

 

* Đ/c Nguyễn Thị Quê

 

 • Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học;

 

 • Phụ trách bán trú cấp Tiểu học;

 

 • Phụ trách cơ sở vật;

 

 • Phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp;

 

 • Phụ trách Kiểm định chất lượng;

 

 

Điều 12: Chủ tịch công đoàn

 

 • Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được ghi trong Điều lệ công đoàn;

 

 • Là Phó ban thi đua nhà trường (Phần CB,GV và NV): Có trách nhiệm yêu cầu đoàn viên công đoàn đăng kí thi đua ngay từ đầu năm. Tổ chức bình xét thi đua học kỳ và cả năm theo đúng các tiêu chuẩn do hội đồng thi đua các cấp quy định. Có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả bình xét thi đua với cấp trên;

 

 • Tổ chức, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Bênh vực quyền và lợi ích chính đáng của người lao động (chế độ nâng lương, nghỉ thai sản...) đúng pháp luật và đúng quy chế tổ chức lao động;

 

 • Xây dựng dự thảo nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm để trình trước Hội nghị biểu quyết;

 

 • Cùng BGH kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn trong đơn vị;

 

 • Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp và cùng BGH giải quyết các khiếu nại của viên chức liên quan đến quyền lợi của cá nhân, tập thể;

 

  • Sử dụng nguồn kinh phí công đoàn công khai, công bằng đúng hướng dẫn và có tính động viên thúc đẩy cá nhân, tập thể vươn lên.

 

Điều 13: Tổ trưởng chuyên môn: Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

 

 • Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch chung của nhà trường;

 

 • Điều hành các hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ (sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ viên, chuyên đề, phân công dạy thay…);

 

 • Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh;

 

 • Lập dự trù kinh phí chi cho các hoạt động chuyên môn của tổ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng, chứng từ quyết toán, thời gian quyết toán số kinh phí đã được phê duyệt;

 

 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và cấp trên về việc đánh giá, phân loại GV, bình xét thi đua của tổ mình hàng năm. Đảm bảo tính pháp lí và dân chủ, công bằng, công khai trong tổ;

 

 • Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

 

Điều 14: Tổ phó chuyên môn: Tham gia một số mặt công tác sau:

 

 • Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ;

 

 • Ghi đầy đủ nghị quyết tổ, tham gia bồi dưỡng tổ viên và kiểm tra tổ viên cùng với tổ trưởng;

 

 • Phân công dạy thay khi có thành viên trong tổ vắng;

 

 • Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền;

 

 • Thực hiện và chịu trách nhiệm về các phần việc mà tổ trưởng giao;

 

 • Cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm về kết quả các hoạt động của tổ;

 

 • Thay mặt tổ trưởng điều hành các hoạt động của tổ khi tổ trưởng vắng mặt và được uỷ quyền hoặc được BGH giao.

 

Điều 15: Thư ký HĐSP

 

 • Viết biên bản các buổi họp hội đồng, họp liên tịch. Trong biên bản cần nêu rõ, đầy đủ các ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thành nghị quyết của cuộc họp. Thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của hiệu trưởng;

 

 • Chuẩn bị tài liệu (nếu có) cấp phát cho các buổi họp. Thực hiện các công việc hướng dẫn của hiệu trưởng.

 

Điều 16: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 • Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho Đoàn viên và Đội viên. Theo tinh thần chỉ đạo của Chi bộ Đảng và của BGH. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra cho ngành giáo dục;

 

 • Phối hợp, kết hợp với đội TN TPHCM làm tốt công tác chữ thập đỏ và các công tác từ thiện khác nhằm động viên đoàn viên, HS học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn;

 

 • Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển phải cân đối, có tính giáo dục, động viên;

 

 • Tham mưu, đề xuất với BGH các phương án hoạt động và phối hợp hoạt động.

 

Điều 17: Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

 

  • Giúp BGH xây dựng các giải pháp nhằm động viên, khuyến khích HS tích cực học tập và rèn luyện. Đề xuất các giải pháp, phương pháp, phương thức đánh giá thi đua hàng tuần, hàng tháng của cá nhân HS và tập thể lớp;

 

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội hàng tháng, hàng kỳ và cả năm. Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo hoạt động hàng tháng với BGH, với cấp trên;

 

 • Tham mưu, đề xuất với BGH các nhân lực cần huy động cho các hoạt động Đội;

 

 • Phối hợp với Ban GD đạo đức theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ của GVCN;

 

  • Thay mặt Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công tác thi đua hàng tuần của các cá nhân HS và tập thể lớp;

 

 • Chịu trách nhiệm trước BGH về hiệu quả hoạt động của liên đội do bản thân phụ trách;

 

 • Lập dự trù kinh phí chi cho hoạt động Đội trong năm học và chịu trách nhiệm về sử dụng và lấy chứng từ, thời gian quyết toán số kinh phí đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

 

Điều 18: Các thành viên ban giáo dục đạo đức. (HT, PHT, CTCĐ)

 

Ban GD đạo đức do Hiệu trưởng thành lập và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ sau đây:

 

 • Quản lý học sinh trong phạm vi nhà trường ngoài giờ học;

 

 • Theo dõi, xử lý những sai phạm của học sinh; Lập hồ sơ, đề xuất với hội đồng kỷ luật hình thức và mức độ kỷ luật đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường;

 

 • Phối hợp với với TPT, GVCN trong việc giáo dục học sinh;

 

 • Phối hợp với TPT duy trì nề nếp chào cờ đầu tuần, nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu giờ;

 

 • Phối hợp với TPT theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ của GVCN;

 

 • Phối hợp với nhân viên bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trường học.

 

Điều 19: Giáo viên

 

1) Nhiệm vụ của giáo viên

 

1.1) Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn trƣờng trung học

 

 1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;

 

 1. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương;

 

 1. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

 

 1. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy; tham gia nghiên cứu khoa học;

 

đ) Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục; học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục;

 

 1. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

1.2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

 

Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ trên, còn có những nhiệm vụ sau đây:

 

 1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

 

 1. Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

 

 1. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

 

 1. Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

 

đ) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

 

2. Các hành vi giáo viên không được làm

 

a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

 

b. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

 

c. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 

d. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

 

e. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp, làm nhiệm vụ kiểm tra, thi cử.

 

g. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

 

Điều 20: Nhân viên

 

1) Nhân viên thư viện; thiết bị, thí nghiệm (GV kiêm nhiệm)

 

Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Nhận sách giáo khoa, tài liệu tham khảo từ cấp trên. Cấp phát và thu hồi Sách giáo khoa, sách tham khảo khi cho mượn. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua quản lý, kiểm tra sách giáo khoa, sách tham khảo của nhà trường;

 

Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Nhận thiết bị, đồ dùng dạy học từ cấp trên. Cấp phát và thu hồi thiết bị, đồ dùng dạy học khi cho mượn. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua, quản lý, kiểm tra thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường; Chuẩn bị dụng cụ và hợp tác với GVBM làm thí nghiệm.

 

 1. Nhân viên công nghệ thông tin: (GV dạy Tin học kiêm nhiệm)

 

Phụ trách các phần mềm giáo dục, trang website của trường (lập, đăng tin bài thường xuyên). Tiếp thu và triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản lí và giảng dạy. Kết hợp với GVBM tổ chức, hướng dẫn HS tham gia các sân chơi trên mạng (khối TH)

 

 1. Giáo viên kiêm thủ quỹ (Đ/c ĐỗThị Tấm)

 

 • Thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi;

 

 • Hàng tháng tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt của các lớp nộp về và số dư quỹ để cho kế toán báo cáo hiệu trưởng;

 

 • Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt;

 

 • Khi phát tiền, thủ quỹ yêu cầu người lĩnh tiền phải ký vào chứng từ kế toán và ký vào sổ chi của thủ quỹ (chú ý không cho nhận tiền thay nếu không được uỷ quyền).

 

 1. Nhân viên kế toán- Văn phòng (Đ/c Ngô Thị Hoa)

 

  • Tham mưu với Hiệu trưởng các giải pháp thu hút các nguồn đầu tư kinh phí cho đơn vị. Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả đúng, đủ và kịp thời cho người lao động;

 

 • Giúp Hiệu trưởng cân đối các khoản phải chi trong năm. Chịu trách nhiệm quyết toán các khoản chi với cấp trên. Lưu giữ hồ sơ chứng từ quyết toán theo đúng luật kế toán thống kê;

 

  • Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, đoàn thể có sử dụng kinh phí hoàn thành hồ sơ, chứng từ quyết toán. Từ chối chi, quyết toán khi không đủ chứng từ hoặc hồ sơ chi không hợp lệ;

 

   • Báo cáo hàng tháng với Hiệu trưởng các khoản chi trong tháng. Giúp Hiệu trưởng nắm rõ số kinh phí đã chi và còn lại;

 

   • Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thu, nộp các khoản tiền BHYT của GV và HS. Giải quyết các đề nghị thanh toán BHYT của GV và HS;

 

  • Thực hiện tốt việc thu từ cá nhân, trích từ ngân sách về đóng BHXH, BHYT và chuyển khoản cho các cơ quan BHXH, BHYT đúng quy định, đúng thời gian;

 

  • Thực hiện việc thu, nộp các loại quỹ đóng góp đúng chế độ và theo đúng quy định;

 

 • Trực tiếp lập sổ tài sản và theo dõi việc sử dụng tài sản của trường. Tham mưu, đề xuất với HT các giải pháp bảo quản, sử dụng tài sản của đơn vị;

 

 • Thực hiện các nhiệm vụ đúng luật KT-TC quy định.

 

* Văn phòng:

 

 • Quản lý hồ sơ học sinh, CBGV, nhân viên và của nhà trường; Thực hiện công tác văn thư lưu trữ hồ sơ quản lý của nhà trường;

 

 • Làm và tập hợp các loại báo cáo theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

 

 • Cập nhật các tin và gửi hòm thư cho Gv theo chỉ đạo của HT

 

5. Phụ trách y tế trường học (Đ/c Ngô Thị Hoa + GVCN)

 

  • Thực hiện nhiệm vụ của cán bộ y tế trường học: Lập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh; Thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu học sinh, CBGVNV khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng đưa nạn nhân, bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa chạy. Thông báo đến gia đình bệnh nhân tình hình sức khỏe ... sau khi đã đưa bệnh nhân đến cơ sở chữa chạy. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đơn vị; Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm dụng cụ y tế, thuốc phòng ... tại đơn vị. Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chứng từ quyết toán số kinh phí đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Cùng với kế toán đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHYT, BHTT cho CBGV, NV và học sinh trong đơn vị;

 

 • Kiểm tra đánh giá vệ sinh trường theo chuẩn y tế;

 

 • Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động;

 

 • Tham gia làm công tác PCGD, KĐCL;

 

  • Kiểm tra đánh giá vệ sinh trường theo chuẩn y tế;

 

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo đơn vị phân công.

 

CHƢƠNG IV: NỀN NẾP LÀM VIỆC

 

Điều 21: Giờ giấc làm việc

 

 1. Thời gian hoạt động của nhà trường:

 

 

Buổi học

 

Mùa hè

Mùa Đông

Tiểu học

 

THCS

Tiểu học

THCS

 

 

Buổi sáng

Từ 6h45’-10h15’

 

Từ 6h45’-11h00’

Từ 7h’-10h30’

Từ 7h00’-11h30’

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

Từ 13h30’-16h30’

 

Từ 14h00’-16h30’

Từ 13h15’-16h15’

Từ 14h00’-16h30’

Lưu ý

 

 

Học sinh có mặt trước 15 phút, ôn bài đầu giờ

 

 1. Thời gian làm việc của cán bộ và nhân viên hành chính (8 tiếng/ngày x5 ngày/tuần)

 

 • Cán bộ và nhân viên làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động). Những nhân viên hợp đồng ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo những yêu cầu do thủ trưởng đơn vị quy định trong hợp đồng nhân lực;

 

 • Những cán bộ quản lý đúng ngày trực theo dõi hoạt động nhà trường phải có mặt đầu giờ hoạt động của nhà trường, PHT chủ động xử lý các công việc trong ngày trực, báo cáo HT cùng giải quyết những sự việc bất thường.

 

3. Thời gian làm việc của giáo viên (bao gồm GVBM, GVCN lớp) :

 

 • Bắt buộc giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt tại trường trước giờ truy bài 5 phút (ít nhất 2 lần/tuần), chịu trách nhiệm giám sát sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp chủ nhiệm và kiểm danh sĩ số;

 

 

 

 • Giáo viên bộ môn có tiết 1 thì đến trước 15 phút để chuẩn bị thiết bị dạy học;

 

 • Giáo viên bộ môn không có tiết đầu của buổi học thì có thể không phải lên đầu giờ nhưng phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã được các tổ chức thông báo, triển khai như: dạy dồn tiết, dạy thay; thực hiện trực ban, ghi sổ trực ban, phát Sổ đầu bài…

 

Điều 22: Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo.

 

  1. Chế độ hội họp.

 

 • Họp hội đồng thi đua: tối thiểu 2 lần/năm (vào sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học), thời gian họp vào giờ hành chính, mỗi buổi không quá 3 tiếng;

 

 • Họp hội đồng giáo dục: 1 lần/tháng (tuần 1 của tháng), họp vào giờ hành chính, mỗi lần không quá 3 tiếng (có thể thay thế họp bằng hình thức thông báo trên bảng thông báo, email);

 

 • Họp giao ban (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chức đoàn thể (CTCĐ, BT Đoàn TN, TPT), TTCM, Kế toán: 1 tuần 1 lần vào tiết 2 ngày thứ 2, mỗi lần không quá 60’; (có thể qua email)

 

 • Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/tháng (tuần 2,4 của tháng nếu trùng các công việc bận có thể gửi nội dung qua email), mỗi buổi họp không quá 3 tiếng. Trong buổi họp tổ kết hợp họp nhóm bộ môn;

 

 • Họp đoàn thể (CĐ, Đoàn TN): tối thiểu 1 lần /tháng, (tuần 3 của tháng nếu trùng các công việc bận có thể gửi nội dung qua email), mỗi buổi họp không quá 3 tiếng.

 

   1. Chế độ báo cáo:

 

 • Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách;

 

 • Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian;

 

 • Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.

 

   1. Việc thông báo:

 

 • Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng tin; Thông báo trên phương tiện phát thanh; Thông báo trên trang Web; Thông báo bằng văn bản trực tiếp với từng cá nhân;

 

 • Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi danh tổ chức (hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: BGH, CT công đoàn, TT chuyên môn ....

 

Điều 23: Kỷ luật lao động

 

 • Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình với tổ trưởng chuyên môn để xin phép trước khi nghỉ;

 

 • Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được hiệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) đồng ý;

 

 • Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đế việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do hội đồng thi đua quy định);

 

 • CB, GV, NV khi hội họp phải ngồi đúng vị trí, có sổ ghi chép, không mất trật tự và làm việc riêng, muốn phát biểu phải giơ tay xin phép chủ tọa, chống các biểu hiện tự do vô kỉ luật;

 

 • Hàng tháng theo lịch của BGH nhà trường các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm về việc vào điểm theo đúng quy định;

 

 • Giáo viên vào Sổ điểm lớp điện tử sau khi có kết quả kiểm tra 1 tuần.

 

Điều 24: Trang phục của giáo viên:

 

 • Trang phục của giáo viên, nhân viên thực hiện theo đúng điều lệ trường TH, trường THCS, trường THPT có nhiều cấp học; Quy định giáo viên, nhân viên viên nữ mặc áo dài, nam mặc áo trắng vào thứ 2 hàng tuần.

 

 • Trang phục ngày lễ, hội nghị: nữ mặc áo dài, nam mặc áo trắng

 

Điều 25: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV-NV:

 

 • Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự;

 

 • Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón CMHS, HS và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, ăn nói thiếu tôn trọng.

 

Điều 26: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác:

 

 • CBGV, NV phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…). Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng chống dịch bệnh.

 

 • Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và các tổ chức đoàn thể xã hội.

 

Điều 27: Quy định về việc sử dụng tài sản công:

 

 • Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công;

 

 • Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.

 

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰCHIỆN Điều 28: Thực hiện quy chế:

 

 • Quy chế này được thông qua tại Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021, được gửi email tới CBGV, NV. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế hoạt động của nhà trường. Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của viên chức;

 

Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội nghị viên chức đầu năm học quyết định.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                                                                      P.HIỆU TRƯỞNG PT

 

 

 

 

 

              Phạm Quang Huy                                                                                                     Phạm Anh Nghĩa

 

Nơi nhận

 

 • Phòng GD&ĐT (b/c)

 

 • CB, GV, NV nhà trường (thực hiện)

 

 • Lưu VT
Tác giả: Nhóm CNTT trường TH&THCS Thái Thành
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 11 : 295
Năm 2020 : 8.672