Saturday, 28/11/2020 - 12:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường thcs + th thái thành

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN - NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ Điều lệ 13- Điều lệ Công đoàn Việt Nam ngày 30/7/2013;

Căn cứ Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội: Luật Công đoàn Việt Nam ngày 01/01/2013;

Căn cứ công văn liên tịch số 12/TTLT ngày 08/05/1992 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Việt Nam qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn ngành Giáo dục;

Căn cứ vào điều kiện thực tế củađơn vị và công đoàn nhà trường năm học 2020-2021;

P.Hiệu trưởng Phụ trách và Chủ tịch Công đoàn trường TH&THCS Thái Thành qui định một số điều về trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn.

       PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/-TH&THCSTT                                                             

                                                                                                                                      Thuần Thành, ngày 26 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PT TRƯỜNG TH& THCS THÁI THÀNH

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học và Trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo;

Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ – BGD & ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo Dục và  Đào Tạo;

Căn cứ điều 2, điều 3 Luật công đoàn Việt Nam ngày 30/6/1990 và Điều lệ Công Đoàn Việt Nam;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch công tác Công Đoàn năm 2020 – 2021 của trường TH & THCS Thái Thành.

Xét đề nghị của Chủ tịch Công đoàn trường TH&THCS Thái Thành;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường về việc thực hiện một số nội quy , quy định cụ thể của Công đoàn và Nhà trường – Trường Tiểu học và THCS Thái Thành.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các ông, bà tổ trưởng, giáo viên, nhân viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT huyện Thái Thụy(báo cáo)                                   P.HIỆU TRƯỞNG PT

- Như Điều 3(thực hiện)

- Lưu : VT

 

 

                                                                                                   Phạm Anh Nghĩa

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS THÁI THÀNH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-TH&THCSTT                                                             

                                                                                                                                      Thuần Thành, ngày 26 tháng 9 năm 2020

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN

Năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Điều lệ 13- Điều lệ Công đoàn Việt Nam ngày 30/7/2013;

Căn cứ Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội: Luật Công đoàn Việt Nam ngày 01/01/2013;

Căn cứ công văn liên tịch số 12/TTLT ngày 08/05/1992 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Việt Nam qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn ngành Giáo dục;

Căn cứ vào điều kiện thực tế củađơn vị và công đoàn nhà trường năm học 2020-2021;

P.Hiệu trưởng Phụ trách và Chủ tịch Công đoàn trường TH&THCS Thái Thành qui định một số điều về trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn như sau:

 1. NGUYÊN TẮC CHUNG
 • Mối quan hệ công tác giữa chính quyền công đoàn dựa trên sở: công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân người lao động, cùng với chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ đoàn viên, Tham gia quản nhà trường; Giáo dục tưởng chính trị cho đoàn viên.
 • Nhà trường và BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, vận động tổ chức phong trào quần chúng cán bộ công chức và người lao động trong nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo và của trường đề ra.
 • Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tham gia quản lí trường học, quản lí chuyên môn, tham gia kiểm tra giám sát các hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp của đội ngũ CBCC, VC trong nhà trường. Tập hợp các ý kiến của đoàn viên công đoàn tham gia với chính quyền nhà trường.

 

 • Nhà trường và công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi của đoàn viên.
 1. TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
  1. Thực hiện dân chủ trong trường học:
 • Công đoàn cùng chính quyền có trách nhiệm phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.
 • Chính quyền và công đoàn có trách nhiệm phối hợp tổ chức hội nghị CBCC hàng năm ở đơn vị.
 • Chính quyền khi xây dựng kế hoạch, chương trình công tác từng học kỳ, cả năm  dài hạn của nhà trường phải được sự tham gia góp ý kiến của công đoàn.
 • Công đoàn có trách nhiệm tham gia với chính quyền thực hiện dân chủ công khai trong các việc: phân công lao động; chọn cử, bổ nhiệm cán bộ của nhà trường; đánh giá, xếp loại cán bộ - giáo viên, nhân viên; sử dụng chi tiêu tài chính của đơn vị.
 • Công đoàn được mời tham gia các đoàn kiểm tra chuyên môn và các hoạt động khác trong đơn vị.
  1. Tổ chức phong trào thi đua:
 • Chính quyền nhà trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua ở nhà trường phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn. Sau khi bàn bạc với công đoàn, chính quyền quyết định về: mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua, chế độ khen thưởng.
 • Công đoàn có trách nhiệm động viên, thuyết phục cán bộ giáo viên, công nhân viên hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu, định mức đề ra. Vận động CBGV ứng dụng, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm vào các mặt công tác.
 • Công đoàn cùng nhà trường tổ chức họp mặt, sơ kết, tổng kết biểu dương, cổ vũ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình của phong trào.
  1. Trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của CBGV-CNV.
 • Chính quyền công đoàn trách nhiệm phổ biến kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nước, của ngành đến CBGV-CNV để quần chúng theo dõi, giám sát và thực hiện. Có trách nhiệm phối hợp cùng công đoàn xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế về các hoạt động, công việc làm tăng giờ, ngoài giờ được chi trả thù lao, qui chế nâng lương trước thời hạn để thực hiện công khai trong đơn vị.
 • Khi bàn về những vấn đề liên quan tới quyền lợi và lợi ích của nữ CBGV- NV thì chính quyền phải mời Ban đại diện nữ công cùng tham gia.

 

 • Chính quyền nhà trường cùng công đoàn có trách nhiệm cùng tổ chức tốt hoạt động chăm lo thăm hỏi, kịp thời động viên CBGV-NV khi gặp ốm đau, hoạn nạn, hoặc trong các trường hợp hiếu, hỉ…
 • Công đoàn có quyền giám sát, kiểm tra hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật và sử dụng lao động; các chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích chính đáng của CBGV- CNV. Chính quyền nhà trường có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu của việc  kiểm tra và xem xét giải quyết những đề xuất của công đoàn.
 • Công đoàn căn cứ pháp lệnh công chức, qui định về thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ của hệ thống thanh tra nhà nước các cấp để chỉ đạo hoạt động giám sát của Ban thanh tra Nhân dân ở đơn vị theo 5 công khai: Công khai kế hoạch; công khai chế độ chính sách; công khai, minh bạch tài chính; công khai phân công lao động; Công khai đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng đối với CBGV-NV.
 • Chính quyền nhà trường phải có trách nhiệm công bố công khai, minh bạch nội dung thu - chi nguồn kinh phí nhà nước cấp cho hoạt động của nhà trường theo luật ngân sách để tất cả CBGV được biết và giám sát thực hiện.
 • Công đoàn trách nhiệm động viên CBGV-NV tích cực tham gia xây dựng quĩ công đoàn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.
 • Hiệu trưởng cần tạo điều kiện, tổ chức để CBGV-NV tham gia các hoạt động TDTT, văn nghệ, giao lưu, tham quan học tập.
 • Chủ tịch CĐ hỗ trợ phong trào cùng vận động các công đoàn viên tham gia có hiệu quả và cùng Lãnh đạo trường tổ chức các phong trào.
 • Hiệu trưởng  Chủ tịch  phối hợp tranh thủ các lực lượng trong  ngoài nhà trường hỗ trợ chăm sóc đời sống vật chất  tinh thần cho đội ngũ CBGV-NV trường.
  1. Đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện cần thiết cho hoạt động công đoàn
 • Chính quyền nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các phương tiện, tài liệu làm việc và từng năm học tùy khả năng kinh phí của nhà trường hỗ trợ cho Công đoàn, Ban thanh tra Nhân dân một nguồn kinh phí nhất định để hoạt động.
 • Các ủy viên BCH công đoàn được công đoàn cấp trên triệu tập đi tập huấn, đi họp, đi dự hội nghị, hội thảo…Được chính quyền nhà trường tạo điều kiện về thời gian.
  1. Lề lối làm việc
 • Các cuộc giao ban định kỳ, các hội đồng, các hội nghị kết, tổng kết phổ biến công tác lớn của nhà trường, đại diện công đoàn được mời tham gia dự để góp ý kiến.

 

 • Hội nghị liên tịch lãnh đạo chính quyền và BCHCĐ được tổ chức khi thực sự cần thiết, do công đoàn chủ động chuẩn bị và đề xuất.
 • Nhà trường trách nhiệm thông tin cho Công đoàn biết các chủ trương hoạt động chuyên môn, các chính sách của ngành giáo dục đào tạo, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. BCH Công đoàn mời đại diện lãnh đạo nhà trường dự họp các cuộc họp của BCH. Công đoàn thông báo các chế độ chính sách liên quan đến đội ngũ, kết quả các phong trào thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với đoàn viên Công đoàn.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 1. Chính quyền nhà trường và công đoàn có trách nhiệm thực thi đúng những qui định đã nêu trong văn bản này.
 2. Công đoàn có trách nhiệm đôn đốc, giám sát thực hiện những qui định trên. Công đoàn có quyền kiến nghị xử lý những người cố ý làm sai.
 3. Qui định này  hiệu lực kể từ ngày đại diện chính quyền  công đoàn  kéo dài suốt trong năm học 2020 - 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng  mắc cả chính quyền công đoàn sẽ bàn bạc thống nhất để điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung  về  nội  dung  của  qui  chế  theo  đúng  tinh  thần  của  văn  bản  đã  nêu   trên.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                                                                              P.HIỆU TRƯỞNG PT

 

 

                              Phạm Quang Huy                                                                                            Phạm Anh Nghĩa

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 11 : 295
Năm 2020 : 8.672